ul. Orzeszkowej 14 lok. 16
02-374 Warsaw, Poland
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl
+48 573 298 368
biuro@sapere.site

PL / EN

  1. pl
  2. en

OUR TEAM

Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PhD
An expert in the field of responsible management and sustainable development. She specialises in strategic projects, in managing relationships with key stakeholders, in responsible sales, in the non-financial data disclosure, as well as in ethics and managing the organisation's impact on the environment.

Assistant Professor at the Warsaw School of Economics. For the last nine years, she has been associated with B4 consulting companies. She has successfully completed several consulting projects for the largest entities and capital groups operating in Poland and on foreign markets. She has worked for Polish and international companies and the State Treasury entities. She has experience in implementing projects for companies from various industries, including: logistics, financial, energy, mining, FMCG, ICT and pharmaceutical.

She was the author of the curriculum and the content supervisor of one of the first postgraduate studies in Poland on corporate social responsibility at the European University in Kraków.

She is a member of the Global Reporting Initiative (GRI) Stakeholder Council and a Vicepresident of the Responsible Sales Declaration Council. She is a certified trainer (she has completed a one-year course for trainers). She has conducted several trainings for various groups: managers, entrepreneurs, students and other stakeholders. She was a speaker at diverse national and international scientific conferences, as well as many business conferences regarding management.

She was a member of the 305 Technical Committee dealing with social responsibility, including the ISO 26000 standard. She was also involved in the work of the Committee verifying the translation of the GRI G4 Guidelines into Polish. She was an adviser in the Benefactor of the Year competition and in the Social StartUp competition and a member of the Verba Veritatis contest.

She was named as one of 50 most important women of the Polish CSR. She has received a prize in the first edition of the "Man of Knowledge and Experience" competition, organised by the Coalition of CEOs-Volunteers. She was awarded a prize in the third edition of the Responsible Pen (Pióro Odpowiedzialności) competition for the best expert article on CSR.

She is the graduate of the Department of political science and management at the Jagiellonian University and the PhD (with honours) of the Warsaw School of Economics. She has completed (with honours) the MBA Management programme for Central and Eastern Europe at the Viadrina University (Haniel Foundation scholarship holder) and the international LEAD-Leadership for Sustainable Future programme.

+48 573 298 368

astanekkowalczyk@sapere.site

Dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego rozwoju, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży, ujawnianiu danych niefinansowych, etyce oraz zarządzaniu wpływem organizacji na otoczenie.
Przez ostatnie dziewięć lat związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych. Pracowała dla firm polskich, międzynarodowych oraz Spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie realizacji projektów dla firm z różnych branż, w tym: logistycznej, finansowej, energetycznej, wydobywczej, FMCG, ICT czy farmaceutycznej.
Była autorką programu i opiekunem merytorycznym jednego z pierwszych programów studiów podyplomowych w Polsce dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie
Certyfikowana trenerka (ukończyła roczny program dla trenerów). Przeprowadziła kilkaset godzin szkoleniowych dla różnych grup: menadżerów, przedsiębiorców, studentów, innych interesariuszy. Prelegentka podczas kilku krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych, a także kilkudziesięciu konferencji biznesowych dotyczących zarządzania.
Wykładowca akademicki, autorka 10 publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów publicystycznych z zarządzania. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.
Była członkiem Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000. Była członkiem Komitetu weryfikującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Ekspert w Konkursie Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp.
Na liście 50 kobiet polskiego CSR. Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze.
Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej.
 

+48 573 298 368

astanekkowalczyk@sapere.site