ul. Orzeszkowej 14 lok. 16
02-374 Warsaw, Poland
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl
+48 573 298 368
biuro@sapere.site

PL / EN

  1. pl
  2. en
dr Inż. Monika Zajkowska
Ekspert w zakresie oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (B+R), Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w obszarze merytorycznym: innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, automatyzacja i robotyzacja procesów biznesowych, rozwiązania IT, przemysł 4.0, sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, analityka biznesowa, cloud, e-commerce, innowacje zrównoważone, big data, modelowanie biznesu, CRM, gry symulacyjne, e-learning, zarządzanie zasobami ludzkimi, internacjonalizacja MŚP
Członek Komitetu Sterującego Działania 3.3 PO PC „E-pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Prezes Zarządu Hanzeatyckiego Instytutu Wspierania Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ekspert Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego, Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza oraz Pomorskiego Związku Pracodawców w sporządzaniu i weryfikowaniu strategii rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw, w tym oceny wskaźników ekonomicznych i finansowych
Od 2011 roku doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, aktywność naukowa potwierdzona ponad 50 publikacjami naukowymi w kraju i zagranicą. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
Członek Parlamentu Hanzeatyckiego w zakresie współpracy krajów Nadbałtyckich, Honorowy Członek Rady Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Przewodnicząca Rady Pomorskiego Klastra Innowacyjnego Kształcenia Zawodu, Współtwórca, animator i Członek Rady Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej.

OUR EXPERTS

Eng. Monika Zajkowska, PhD
An expert of projects’ evaluation at the National Centre for Research and Development (R&D), the Digital Poland Project Centre, the Ministry of Funds and Regional Policy, the Ministry of Development, the Polish Agency for Enterprise Development in such aspects as: innovation and technology transfer in enterprises, automation and robotisation of business processes, IT solutions, industry 4.0, artificial intelligence, machine learning, business analytics, cloud technology, e-commerce, sustainable innovations, big data, business modelling, CRM, simulation games, e-learning, human resource management and SME internationalization.

She is a member of the Steering Committee for Measure 3.3 of PC OP "E-pioneer - support for talented programmers for solving identified social or economic problems" at the National Centre for Research and Development.

She is the Management Board President of the Hanseatic Institute for Supporting Small and Medium Enterprises.

As an expert of the Chamber of Crafts and Entrepreneurship of Central Pomerania, the Regional Chamber of Commerce of Pomerania and the Pomeranian Employers' Association she helps draw up and verify development strategies for small and medium-sized enterprises and assess economic and financial indicators.

In 2011 she obtained the PhD degree in economic science, with the specialty of management science. Her academic achievements include more than 50 national and foreign scientific publications. She is also an Assistant professor at the Warsaw School of Economics, the College of Management and Finance and the Management Institute.

She is a Member of the Hanseatic Parliament and she is involved in co-operation between the Baltic countries. She is also an Honorary Member of the Council of the Polish Cluster of Innovative Enterprises, a Chairwoman of the Council of the Pomeranian Cluster of Innovative Vocational Training, a co-founder, a promoter and a member of the Council of sEaNERGIA - the Baltic Cluster for ecological and energy innovations serving the development of spa tourism.