Kontakt:

Biuro:
Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
NIP: 6792567747
REGON: 383822610
+48 573 298 368
biuro@sapere.site
2020 Sapere - Created by 2Sides.pl

Nasza specjalność:

Narzędzia:

Oferta:

O nas:

Doradztwo biznesowe - logo Sapere

PL / EN

  1. pl
  2. en

Przycisk

ZARZĄDZANIE

STRATEGICZNE

Wspieramy Klientów w transformacji strategicznej, której celem jest prowadzenie biznesu w sposób zyskowny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem wpływu na otoczenie.

aktualności

narzędzia

publikacje

- ANALIZA I PLANOWANIE STRATEGICZNE -

1.

- ANALIZA STRATEGICZNA -

Strategiczne wsparcie procesu identyfikacji kluczowych obszarów odpowiedzialności w organizacji.

Naszą analizę realizujemy w bliskiej współpracy z działami realizującymi kluczowe dla firmy operacje. Aby właściwie ukierunkować strategię działań w obszarze zrównoważonego rozwoju, wnikliwie przyglądamy się otoczeniu biznesowemu oraz pozabiznesowemu, które w bezpośredni sposób wpływają na osiągane wyniki.

2.

- STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU -

Opracowanie kompleksowego dokumentu definiującego cele i zadania wspierające organizację w zrównoważonym rozwoju, korzystnym dla biznesu i dla otoczenia.

Strategia może być odrębnym dokumentem lub integralną częścią strategii biznesowej spółki. Projektujemy proces oraz towarzyszymy w nim organizacji. Proponując rozwiązania uwzględniamy kontekst branżowy, najlepsze doświadczenia i praktyki rynkowe oraz aktualną wiedzę naukową.

Zarządzanie ryzykami ESG w ramach systemu zarządzania ryzykiem w organizacji.

Pomagamy identyfikować i ocenić ryzyka ESG. Budujemy strategię zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyk. Zwracamy szczególną uwagę na ryzyka związane z klimatem. Pracujemy w oparciu o rekomendacje TCFD (the Task Force on Climate-related Financial Disclosures), Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (Komunikatem KE 2019/C 209/01) oraz inne, powiązane regulacje.

3.

- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ESG -

- ZARZĄDZANIE WPŁYWEM NA OTOCZENIE  -

1.

- IDENTYFIKACJA KLUCZOWYCH

OBSZARÓW WPŁYWU

NA OTOCZENIE -

Zdefiniowanie kluczowych obszarów wpływu organizacji na otoczenie w wymiarze społecznym, środowiskowym oraz gospodarczym.

Proponujemy procesy integrujące analizę danych zastanych w podejściem warsztatowym uwzględniającym głos przedstawicieli organizacji. Identyfikujemy i określamy skalę wpływu w odniesieniu do czterech obszarów: łańcuch dostaw, organizacja, produkty i usługi, otoczenie.

2.

- SYSTEM MIERZENIA I

ZARZĄDZANIA WPŁYWEM

NA OTOCZENIE -

Zaprojektowanie podejścia do monitorowania i zarządzania wpływem na otoczenie.

Definiujemy cele dla poszczególnych obszarów wpływu oraz wskaźniki do analizy wraz ze wskazaniem podejścia do ich określania i mierzenia. Opracowujemy propozycję podejścia do zarządzania wpływem na otoczenie, wraz z rekomendacją działań dla poszczególnych kategorii wpływu oraz propozycję schematu mierzenia i raportowania wpływu organizacji na otoczenie.

- CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  -

1.

- OCENA DOJRZAŁOŚCI ROZWIĄZAŃ WSPIERAJĄCYCH REALIZACJĘ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU -

Ocena działań związanych z realizacją zobowiązań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz weryfikacja ich efektywności. 

Analizując stopień dojrzałości rozwiązań w tym zakresie koncentrujemy się na ocenie działań strategicznych oraz tych bezpośrednio związanych z realizacją zobowiązań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju a także na weryfikacji ich efektywności. Mając na uwadze określoną przez ONZ perspektywę czasową w swojej ocenie uwzględniamy również trwałość rezultatów podejmowanych działań. Naszą diagnozę opieramy na gruntownej analizie działań podejmowanych na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biznes, ale również przez inne podmioty aktywnie i skutecznie wspierające agendę ONZ.

2.

- STRATEGIE, PROGRAMY, DZIAŁANIA NA RZECZ CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU -

Projektowanie działań na rzecz wspierania priorytetowych dla organizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Projektujemy zarówno rozwiązania strategiczne, odnoszące się kompleksowo do wspierania przez organizację Celów Zrównoważonego Rozwoju jak i programy oraz projekty dotyczące wybranego Celu. W zależności od potrzeb przygotowujemy propozycje rozwiązań koncentrujące się na zmianach w procesach i produktach organizacji jak również programy i działania komunikacyjne oraz edukacyjne, w tym inicjatywy partnerskie.

narzędzia

SDG&ME® to warsztat w ramach którego w interaktywny i angażujący sposób pomagamy Klientom określić, wokół których Celów Zrównoważonego Rozwoju powinni koncentrować swoje działania, biorąc pod uwagę kontekst społeczno - rynkowy, wpływ organizacji na otoczenie oraz własne priorytety strategiczne. 

aktualności

17 lutego 2021
Domyślna treść artykułu. Zrównoważone finansowanie to pojęcie, które coraz częściej pojawia się nie tylko w dyskusjach ekspertów, ale też w codziennej rzeczywistości biznesowe. I będzie w niej się pojawiało coraz
12 sierpnia 2020
Czy Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu pomoże zmobilizować i przekierować zarówno środki prywatne jak i publiczne na zrównoważone inwestycje i projekty? Czy dla wszystkich wystarczy pieniędzy? Zachęcamy do
19 czerwca 2020
18 czerwca Parlament i Rada Europejska przyjęły Rozporządzenie w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycji, tzw. Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii. Taksonomia to pierwsza na świecie klasyfikacja zrównoważonych działalności gospodarczych. Zgodnie